Pla d'acció tutorial per al curs vigent

Què és el Pla d’Acció Tutorial?

El professorat de les seccions de Filologia Llatina i de Filologia Grega va sentir ja fa anys la necessitat d’introduir algun mecanisme general d’orientació i assessorament pels estudiants de Clàssiques, que no tan sols els facilités l’aprofitament en els estudis i els ajudés a resoldre dubtes i problemes durant la seva estada a la nostra facultat, sinó que també els orientés en la seva inserció laboral.

Per això, des del curs 2003-2004 els departaments de Filologia Llatina i de Filologia Grega estan adherits al Pla d’Acció Tutorial (PAT) que ofereix la Facultat de Filologia:

http://www.ub.edu/filologia/guia_grau_fil_cla/pat.htm

 

Objectius

1. Ajudar els estudiants, al començament dels estudis, a la seva integració en el món universitari.

2. Incentivar el seu interès per les llengües i les literatures llatina i grega, i la cultura en general.

3. Detectar i resoldre els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.

4. Atendre els estudiants amb necessitats específiques.

5. Mantenir informats els estudiants de les beques i ajuts de què disposen.

6. Conèixer de manera directa, a través de les tutories, les necessitats dels estudiants.

7. Orientar els estudiants, al final dels seus estudis de grau, amb vista als estudis posteriors i a la inserció en el món laboral.

 

Per oferir un millor assessorament, el PAT actua a tres nivells en funció de la situació de l'alumnat. Cada nivell o grup és a càrrec d'un tutor particular.

-Primer grup: alumnes de nou ingrés.

Tutora: Laura Cabré. lcabre@ub.edu

-Segon grup: alumnes de 1r (que no siguin de nou ingrés) i de 2n.

Tutor: Jaume Juan Castelló. juancastello@ub.edu

-Tercer grup: alumnes de 3r i 4t

Tutor: Carles Garriga. cgarriga@ub.edu

 

Quan el responsable del PAT de Clàssiques rep els llistats dels alumnes matriculats al curs, comunica a cada alumne el grup al qual pertany i quin és el seu tutor. Després, els alumnes són convocats a una primera reunió amb el seu tutor, on aquest els explica el mètode que farà servir durant el curs.

 

Responsable: Ignasi Adiego

email: ignasi.adiego@ub.edu