Acords i col·laboracions

Relacions internacionals institucionalitzades:

  • Col·laboracions ERASMUS amb les universitats següents: Humboldt Universität (Berlín), Université du Franche-Comté (Besançon), Cagliari, Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg), Roma Tor Vergata, Trento, Charles de Gaulle-Lille III, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Bologna.
  • Col·laboracions per Estudis de Màster i Doctorat amb la Università degli Studi Gabriele d'Annunzio (Chieti-Pescara).
  • Conveni de Cooperació Internacional amb la Universitat de Paris Sorbone (Paris IV).
  • Specific Cooperation Agreement between the "G. d'Annunzio" University of Chieti (Italy) and the Universitat de Barcelona (Spain).
  • Conveni de co-tutela de tesi doctoral amb la Università degli Studi di Trento.
  • Conveni internacional de recerca amb la Università degli Studi di Cagliari i la Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg.
  • El departament forma part del PARSA (Pôle Alpin pour l'Étude des Sociétés Anciennes), amb universitats de França, Itàlia i Suïssa.

Altres col·laboracions:

  • Amb el “Centro di Ricerca Interdepartamentale Multimediale sul Teatro Antico” (CRIMTA), del Dipartimento di Scienze dell’Antichità de la Università degli Studi di Pavia.
  • Amb la Xarxa TELEPHE (Traduire eu Langues Européennes les Papyrus d'Herculanum), on hi participen les Universitats de Nàpols, Barcelona, París, Siena, Alacant, Cambridge, Colònia i Salerno.