Pau Gilabert Barberà

DR. PAU GILABERT BARBERÀ
Professor Titular

Tesi de Llicenciatura: Esquemes visuals per a la ironia tràgica a les tragèdies de Sòfocles. L’Electra com a exemple. Excel.lent per unanimitat + Premi Extraordinari. Inèdita.

Tesi Doctoral: Amor Estoic (Estoïcisme Antic). Excel·lent per unanimitat summa cum laude + Premi extraordinari. Publicada en forma de diferents articles.

Membre de la International Society for the Classical Tradition (ISCT).
Membre de la Joint Association of Classical Teachers (JACT).
Membre de la International Plutarch Society (IPS).
Membre de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC).
Membre de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (SCEC).

Docència: A les Facultats de Filologia, Filosofia i Història de la Universitat de Barcelona com a professor de Filologia Grega i Tradició Clàssica en tots els seus nivells, és a dir, primer i segon cicle i cursos de doctorat.

Matèries: Sobretot Gramàtica Grega (Morfologia i Sintaxi), Lectura de Textos Filosòfics Grecs, Tradició Clàssica (Tradició Grega i Literatures Occidentals, i Pensament Grec i Cultura Occidental) i cursos de doctorat també sobre Tradició Clàssica.

Publicacions: consultables en document pdf que es pot descarregar –la majoria en català, castellà i anglès- a www.paugilabertbarbera.com

Interessos personals: Tot el relacionat amb la influència del Pensament Grec en la Cultura Occidental Contemporània: Literatura, Pensament, Cinema, Teatre, Art, etcètera.

CASTELLÀ

Tesis de Licenciatura: Esquemas visuales para la ironía trágica en las tragedias de Sófocles. La Electra como ejemplo. Sobresaliente por unanimidad + Premio Extraordinario. Inédita.

Tesis Doctoral: Amor Estoico (Estoicismo Antiguo). Sobresaliente por unanimidad summa cum laude + Premio Extraordinario. Publicada en forma de diferentes artículos.

Miembro de la International Society for the Classical Tradition (ISCT).
Miembro de la Joint Association of Classical Teachers (JACT).
Miembro de la International Plutarch Society (IPS).
Miembro de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC).
Miembro de la Societat Catalana de Estudis Clàssics (SCEC).

Docencia: En las Facultades de Filología, Filosofía e Historia de la Universitat de Barcelona, como Profesor de Filología Griega y Tradición Clásica en todos los niveles, es decir, primer y segundo ciclo, y cursos de doctorado.

Materias: Sobre todo Gramática Griega (Morfología y Sintaxis), Lectura de Textos Filosóficos Griegos, Tradición Clásica (Tradición Griega y Literaturas Occidentales, y Pensamiento Griego y Cultura Occidental) y cursos de doctorado también sobre Tradición Clásica.

Publicaciones: Consultables en documento pdf, que se puede descargar de la red –la mayoría en catalán, castellano e inglés en www.paugilabertbarbera.com

Intereses Personales: Todo lo relacionado con la influencia del Pensamiento Griego en la Cultura Occidental Contemporánea: Literatura, Pensamiento, Cine, Teatro, Arte, etcétera.

ANGLÈS

Master Dissertation: Visual Diagrams for the Tragic Irony in Sophocles' tragedies. Electra as an example. PhD Excellent & Highest Award in Classical Philology. Unpublished.

Doctoral Dissertation: Stoic Love (Ancient Stoicism). Excellent summa cum laude & Highest Award in Classical Philology. Published in form of different articles.

Member of The International Society for the Classical Tradition (ISCT).
Member of The International Plutarch Society (IPS).
Member of The Joint Association of Classical Teachers (JACT).
Member of the Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC).
Member of the Societat Catalana de Estudis Clàssics (SCEC).

Teaching: at the Faculties of Philology, Philosophy and History of the University of Barcelona, as a professor of Greek Philology and Classical Tradition at all levels, i.e., from the first courses to doctoral ones.

Subjects: Mainly Greek Grammar (Morphology and Syntax), Reading of Philosophical Texts, and Classical Tradition (Greek Tradition and Western Literatures, and Greek Thought and Western Culture).

Publications: They can be consulted in form of pdf documents, and downloaded –most of them in Catalan, Spanish and English-, at www.paugilabertbarbera.com

Personal Interests: Everything related to the influence of Greek Thought on Western Contemporary Culture in different realms such as Literature, Thought, Cinema, Theatre, Art, etcetera.

Telèfon: (+34) 934035996
Fax: (+34) 934039092

E-mail: pgilabert@ub.edu

 

Departament de Filologia Grega
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tel.: (+34) 93 4035707
Fax: (+34) 93 4039092