Xavier Riu

xriu@ub.edu

Xavier Riu és professor titular de filologia grega a la Universitat de Barcelona. La seva àrea de d'investigació primera fou la comèdia grega, principalment Aristòfanes, i altres més subsidiàriament com ara la religió grega o la poesia bucòlica i els gèneres literaris. Més recentment s'ha idedicat a estudiar la recepció de la invectiva, tant en l'antiguitat com en temps més moderns, i sobretot la poètica antiga. Actualment estudia algunes derivacions de la variabilitat en la tradició grega antiga.

https://ub.academia.edu/XavierRiu

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=b6c-kksAAAAJ

Organització del congrés The figure of the poet in archaic and classical Greece. 7th Open International Conference of the Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song (http://ub.symposium.events/go/Greek_Poet_Bcn)

 

Projectes de recerca

La construcció del passat a la Grècia arcaica i clàssica. Mecanismes compositius, genealogies, catàlegs (PID2019-110908GB-I00). Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. IPs: Jesús Carruesco i Xavier Riu. 2020-2024.

"Mecanismos de representación del pasado y dinámicas de la performance en la Grecia antigua" (FFI2015-68548-P) finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador principal: Jesús Carruesco (ICAC). 2016-2019.

"Pluralidad de discursos y su interrelación en la Grecia arcaica y clásica: contextos de performance, mecanismos compositivos, construcción del autor" (FFI2012-32159) finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador principal: Xavier Riu. 2013-2015.

"Los contextos del drama ático: de la inserción en la polis a la teorización filosófica (FFI2009-13747) finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador principal: Jaume Pòrtulas. 2009-2012.

"Lírica Griega Arcaica. Relación con la épica, performance, recepción" (FFI2009-08559-E/FILO) finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador principal: Xavier Riu. 2009-2010.

 

Grups de recerca

"Logotekhnia. Estudis de cultura grega antiga"grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya. Coordinador: Xavier Riu. 2023-2025.

"Logotekhnia. Estudis de cultura grega antiga" (2017 SGR 0894) grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya. Coordinador: Xavier Riu. 2017-2022.
"Estudis de literatura grega antiga i la seva recepció" (2014 SGR 1459) grup de recerca internacional consolidat de la Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Xavier Riu. 2014-2016.

"Estudis de literatura grega antiga i la seva recepció" (2009 SGR 799) grup de recerca internacional consolidat de la Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Xavier Riu (amb Montserrat Reig). 2009-2013.

Membre del Core Group de la Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song. https://sites.rutgers.edu/greeksong/the-network/

Membre del PARSA (Pole Alpin pour la Recherche sur les Sociétés Anciennes) i co-organitzador dels congressos de 2004 i 2011.

Membre fundador de TELEPHe (Traduir en Llengües Europees els Papirs d'Herculà), xarxa fundada a la Universitat de Lille III, sota la impulsió de Daniel Delattre, amb les Universitats i els centres de recerca següents: Barcelona, Berlin, Bordeaux 3, Cambridge, Köln, Lecce, Lille 3, Napoli, Oxford, Paris-Sorbonne (Paris IV), Délégation Paris A CNRS, Siena, Délégation Ile-de-France Est CNRS (UPR76 a Villejuif), Alacant, Würzburg. Co-organitzador (amb Montserrat Jufresa) de les trobades de 2007, 2011 (amb la Universitat de Bordeaux) i 2016.

 

Llibres publicats

Aristòtil. Poètica, Barcelona (Col·lecció Bernat Metge Essencial) 2019.

Aristòtil. Poètica. Revisió del text, introducció, traducció i notes de X.R.Col·lecció  Bernat Metge, Barcelona 2018 (2a ed.).

Reig, Montserrat i Riu, Xavier (eds.), Drama, philosophy, politics in ancient Greece: contexts and receptions, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2013.

Riu, Xavier i Pòrtulas, Jaume (eds.), Approaches to Archaic Greek Poetry, Messina, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, col. Orione, 2012.

Clavo, Maite i Riu, Xavier (eds.)Teatre grec: perspectives contemporànies, Lleida, Pagès editors, 2007.

Dionysism and Comedy, Lanham MD, Rowman & Littlefield, 1999.

Dionisisme i comèdia, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1991.

 

Altres publicacions rellevants

"Uses of Names and Variation in the Greek Tradition", in E. Berardi, M.- P. Castiglioni, M.-L. Desclos, P. Dolcetti (eds.), Filosofia, storia, immaginario mitologico. Nuovi approcci / Philosophie, histoire, imaginaire mythologique. Nouvelles Approches. Edizioni dell'Orso, Alessandria 2022, 423-444.

“Old Comedy and the Law”, in Virginia Mastellari; Massimiliano Ornaghi; Bernhard Zimmermann (eds.), Chorodidaskalia. Studi di poesia e performance in onore di Angela Andrisano, Verlag Antike (Studia Comica, Band 15), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2022, 319-350.

"Parrhesia and Comedy, a Nonsense Link in the Classical Period", Gaia. Revue interdisciplinaire sur la Grèce archaïque 24, 2021. http://journals.openedition.org/gaia/2470

“Tersites i la funció de la poesia invectiva”, in M. Jufresa & F. Mestre (eds.), ÀPOINA. Estudis de Literatura Grega dedicats a Carles Miralles. Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC). Barcelona 2021, 87-96.

"A proposito di Aristotele teorico dello spettacolo"Dionysus ex Machina 10, 2019, pp. 77-87.

"Le parole della gioia nel teatro e nel pensiero greco antico", in M. de poli (ed.), Il teatro delle emozioni: la gioia, Padova 2019, pp. 25-46.

"'De què parla la Poètica?' Introducció a Aristòtil. Poètica, Barcelona (Col·lecció Bernat Metge Essencial) 2019, pp. 7-18.

"La traducció de la Poètica d'Aristòtil", VISAT. La revista digital de literatura i traducció del PEN Català 25, 2018, pp. 27-30.

"L'efecte d'estranyament, la catarsi i Aristòtil", Serra d'Or, 707, 2018, pàgs. 60-62.

"Vérités et performance publique. Quelques réflexions sur alêtheia" dins de M. L. Desclos (ed.) La poésie archaïque comme discours de savoir, París, Garnier Classiques, 2019, pàgs. 245-258.

"La place du vraisemblable dans la littérature grecque", Pallas: revue d'études antiques, 91, 2013, pàgs. 49-60.

"Les vues de Diego Lanza sur la comédie, avec quelques suggestions pour aller au-delà" dins de P. Rousseau i R. Saetta (eds.) Diego Lanza, lecteur des oeuvres de l'Antiquité, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2013, pàgs. 175-198.

Riu, Xavier; Carruesco, Jesús; Clavo, Maite; Pòrtulas, Jaume i Reig, Montserrat, "Reception of Greek Tragedy in Catalan Literature" dins de H. M. Roisman (ed.) The Encyclopedia of Greek Tragedy, 2, 2013, pàgs. 1058-1062.

Riu, Xavier; Carruesco, Jesús; Clavo, Maite; Pòrtulas, Jaume i Reig, Montserrat, "Reception of Greek Tragedy in Spanish Literature" dins de H. M. Roisman (ed.) The Encyclopedia of Greek Tragedy, 2, 2013, pàgs. 1111-1116.

"Eikós nella Poetica di Aristotele", [article en línia] I Quaderni del Ramo d'Oro, 5, 2012, pàgs. 96-111. [Data de consulta: 29 de maig del 2019] <http://www.qro.unisi.it/frontend/node/142>.

"Un passatge del perì parrhesias de Filodem de Gàdara" dins de E. Vintró, F. Mestre i P. Gómez (eds.) Homenatge a Montserrat Jufresa, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012, pàgs. 311-318.

"Le nécessaire, l'eikos, et la casualité dans la Poétique" dins de L. Couloubaritsis i S. Delcomminette (eds.) La casualité chez Aristote, París, Éditions Vrin, 2012, pàgs. 177-204.

“On the ancient reception of Archilochus and of invective poetry”, dins de X. Riu, J. Pòrtulas (eds.) Approaches to Archaic Greek Poetry, Messina, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, col. Orione, 2012, pàgs. 249-282.

“Animal choruses in comedy”, dins de M. Jufresa i M. Reig (eds.) Ta zoia. L’espai a Grècia II: els animals i l’espai, Tarragona, IEC-ICAC, col. Documenta 20, 2011, 29-37.

“La storia del teatro secondo Aristotele e la questione del coro in Epicarmo”, dins de A. M. Andrisano (ed.) Ritmo, parola, immagine. Il teatro classico e la sua tradizione, Palerm, Palumbo Editore, 2011, pàgs. 115-138.

Riu, Xavier i Jufresa, Montserrat,  “Filodemo, De morte XXV 10-12”, Cronache Ercolanesi, 41, 2011, pàgs.155-157.

Riu, Xavier i Jufresa, Montserrat, "Sur quelques passages problématiques de Philodème", dins de A. Antoni, G. Arrighetti, M. Isabella Bertagna, D. Delattre (eds.) Miscellania Papyrologica Herculanensia, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2010, pàgs.171-180.

"Sull'autorità della parola poetica in Grecia" dins de G. Bona, M. Curnis (eds.) Linguaggi del potere, poteri del linguaggio, Alessàndria, Edizioni dell'Orso, 2010, pàgs. 21-33.

"Percezione, phantasia, mimesis", [article en línia] I Quaderni del Ramo d'Oro, 2, 2009, pàgs. 18-36. [Data de consulta: 30 de maig del 2019] <http://www.qro.unisi.it/frontend/node/43>.

“On the difference between praise and invective”, dins de D. Katsonopoulou, I. Petropoulos, S. Katsarou (eds.) Archilochus and His Age, Atenes, The Paros and the Cyclades Institute of Archeology, 2008, pàgs. 81-90.

"El problema de llegir la comèdia antiga", dins de M. Clavo i X. Riu (eds.) Teatre grec: perspectives contemporànies, Lleida, Pagès editors, 2007, pàgs. 221-241.

"El context del teatre grec", dins de M. Clavo i X. Riu (eds.) Teatre grec: perspectives contemporànies, Lleida, Pagès editors, 2007, pàgs. 131-151.

“Sul realismo della commedia”, dins P. Mureddu, G. F. Nieddu (eds.) Comicità e riso tra Aristofane e Menandro, Amsterdam Adolf M. Hakkert, 2006, pàgs. 77-89.

“The comparison between Aristophanes and Menander and the history of Greek comedy”, dins de M. Jufresa, F. Mestre, P. Gómez i P. Gilabert (eds.), Plutarc a la seva època: paideia i societat, Barcelona, Sociedad española de plutarquistas, 2005, pàgs. 425-430.

“Verità, poesia e occasione. Platone e Aristotele”, Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana, 25, 2004, pàgs. 64-82.

“Text i interpretació. L’exemple de la lexis a la Poètica d’Aristòtil” dins de P. J. Quetglas, B. Usobiaga (eds.) Ciència, didàctica i funció social dels estudis clàssics Actes del XIV Simposi Secció catalana de la SEEC, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2004, pàgs. 379-384.

“Sobre los géneros literarios en la literatura griega”, Myrtia, 18, 2003, pàgs. 21-56.

“Il concetto di verisimile nella Poetica di Aristotele”, Annali dell’Università di Ferrara, n.s. 3, 2003, pàgs. 71-91.
“Veritat, ficció, ocasió”, dins de I. X. Adiego (ed.) Actes del XIII Congrés de la Secció Catalana de la SEEC, Ajuntament de Tortosa, 2000, pàgs. 271-274.

 

Traduccions destacades

Aristòtil. Poètica. Introducció, text, traducció i notes de Xavier Riu, Barcelona, Alpha, col. Fundació Bernat Metge, 2017.

Francesco Petrarca. Secretum.  Pròleg, traducció i notes de Xavier Riu, Barcelona, Quaderns Crema, 2004.

Carlo Emilio Gadda. La coneixença del dolor. Introducció, traducció i notes de Xavier Riu, Barcelona, Edicions 62,1992.

Manifestos d’Avantguarda, J. Molas (ed.), Barcelona, Edicions 62, 1995.

Primo Levi, El sistema periòdic, Barcelona, Edicions B, 1990 (Edicions 62, 1998, 2016).

Gesualdo Bufalino. Qui pro quo, Barcelona, Edicions 62, 1992.

Gesualdo Bufalino. El sembrador de pesta, Barcelona, La Magrana, 1989.

Kazuo Ishiguro, El que resta del dia, Barcelona, Eds. 62, 1991.

Jacques Heers. Carnavales y fiestas de locos, Barcelona, Edicions 62, 1988.

Bruno Gentili. Poesía y público en la Grecia antigua, Barcelona, Sirmio-Quaderns Crema,1996.
Carlo Carrà. Pintura metafísica, Barcelona, El Acantilado-Quaderns Crema, 1999.
Walter Burkert. De Homero a los Magos, Barcelona, El Acantilado-Quaderns Crema,  2001.
Jean Bollack. La muerte de Antígona: la tragedia de Creonte. Arnau Pons i Xavier Riu (trads.) Madrid, Arena Libros,  2004.

 

Alguns encàrrecs de gestió

Comissió del Màster 'Cultures i llengües de l'antiguitat' (2008-)

Comissió del doctorat de qualitat 'Cultures i llengües de l'antiguitat i la seva pervivència' (2008-)

Secretari de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics. 1992-2000

Tresorer de la SCEC. 2001-2006

Secretari de Redacció de la revista Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica' - IEC. 1992-2010

Secretari del Departament de Filologia Grega de ls UB. 2004-2008

Membre del Consell d'Estudis de la Facultat de Filologia. UB.

Comissió de relacions exteriors de la Facultat de Filologia. 2005-2008

Organització d'un Collaborative Research Project (no finançat) per a the HERA Joint Research Programme 'Uses of the Past'. Title: Performing the Past: Concepts of Tradition and Innovation in Ancient Greece and in the Modern West Project Leader: Xavier Riu (Universitat de Barcelona) Academic Partners: Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Jesús Carruesco; Università degli Studi di Ferrara, Sandro Bertelli; Università degli Studi di Pavia, Anna Beltrametti; Università degli Studi di Palermo, Valeria Andò; Universität Basel, Anton Bierl; University of Roehampton, Marta García Morcillo. Non-academic Associated Partners : Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries; Centre de Cultura Contemporània de Barcelona; Panoply. Animating the Ancient World; Museo Leonardi, Ferrara; Biblioteca Ariostea, Ferrara; Associació de Professorat de Llengües Clàssiques de Catalunya.