Collaborations

Relacions internacionals institucionalitzades:

  • Col·laboracions ERASMUS amb les universitats següents: Humboldt Universität (Berlín), Université du Franche-Comté (Besançon), Cagliari, Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg), Roma Tor Vergata, Trento, Charles de Gaulle-Lille III.
  • Conveni de co-tutela de tesi doctoral amb la Università degli Studi di Trento.
  • Conveni internacional de recerca amb la Università degli Studi di Cagliari i la Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg.
  • El departament forma part del PARSA (Pôle Alpin pour l'Étude des Sociétés Anciennes), amb universitats de França, Itàlia i Suïssa.

Altres col·laboracions:

  • Amb el “Centro di Ricerca Interdepartamentale Multimediale sul Teatro Antico” (CRIMTA), del Dipartimento di Scienze dell’Antichità de la Università degli Studi di Pavia.