Scripts de Praat

Els scripts i processaments per lots (batch processes) són una manera molt últil d'estalviar temps quan s'han de realitzar 

operacions repetitives. Aquí podeu trobar alguns dels scripts de Praat (Boersma i Weenink) que hem creat al Laboratori de Fonètica. 

Les instruccions per a utilitzar els scripts i la descripció de les operacions que porten a terme les trobareu al començament del codi de l'script o, en alguns casos, al formulari que apareixerà quan el feu servir.

Si no trobeu l'script que esteu buscant, podeu escriure'ns, és possible que tinguem l'script ja creat, encara que no pujat al web o potser coneixem algun laboratori que el té. També oferim la possibilitat de crear un script a la vostra mida.

Per baixar els scripts cliqueu amb el botó secundari del ratolí a sobre de l'enllaç i seleccioneu "Desa l'enllaç com..." o "Guardar el contenido del enlace". Això estalvia possibles problemes amb els canvis de salt de línia. 

Per utilitzar els scripts s'han d'brir amb el programa Praat (Praat>Open Praat script... o feu doble click a l'arxiu de l'script) i executar-los dins de Praat (Run>Run o tecleja Ctr/cmd + R).

Llista d'scripts

eti_ToBI: Un transcriptor automàtic per a l'entonació de l'espanyol i del català amb les convencions Sp_ToBI i Cat_ToBI.

create_pictures(v. 4.5)  Aquest script permet crear i guardar imatges (PNG, PDF, WMF, EPS, PraatPic) de tots els arxius de so que troba a una carpeta. Les imatges contenen un oscil·lograma, un espectrograma, una corba d'F0 (opcional) i el contingut de les tires del TextGrid associat amb l'arxiu de so (opcional).

 

Edició de so, manipulació i segmentació

edit_sound_files.praat Aquest script edita tots els arxius de so d'una carpeta. Permet convertir els sons estèreo a mono, canviar-ne la freqüència de mostreig, normalitzar la intensitat i eliminar el soroll.

extract_and_save_intervals: Extreu y desa com nous .wav els intervals d'un so seleccionat i el seu TextGrid. els nous fitxers tindran el mateix nom que tenia l'interval i opcionalment un prefix o un sufix, També es pot indicar a l'script que ignori (no extraigui) els intervals que tinguin una etiqueta determinada.

modifies_duration

 

Creació i modificació de tots els TextGrid d'una carpeta

blank_TextGrid_creation: Creació automàtica de TextGrids per a tots els sons d’una carpeta.

created_TextGrid_modification: Obre un TextGrid ja creat juntament amb el seu so, dóna l’oportunitat de corregir-lo i el desa amb les modificacions realitzades.

remove_tiers: Esborra els tiers a partir dels seleccionarts de tots els TextGrids d’una carpeta.

add_tiers

 

Extracció (anàlisi) de dades

prosodic_data_extraction.praat (2.1) Aquest script pot extreure els valors de durada, intensitat i F0 en Hz i st per a 3 punts de cada interval no buit que troba al textgrid associat amb cada arxiu de so. També pot extreure les etiquetes corresponents als intervals o punts i la posició del interval respecte a la tònica. A continuació, guarda els valors a un txt separat per tabuladors, que es pot llegir fàcilment amb Excel, ordenat bé com una línia per arxiu o una línia per interval.

zero-crossings-and-spectral-moments: Anàlisi de fricatives. Calcula els passos per zero i diferents moments espectrals per als intervals no buits o que tinguin una determinada etiqueta de tots els sons i TextGrid que hi hagi en una carpeta i escriu el resultat en un txt que es desa a  la mateixa carpeta on hi ha els sons.

ltas-data: Escriu les dades de Ltas de tots els sons que troba a una carpeta a un arxiu txt que es pot obrir amb Excel.

save_perception_results.praat Aquest script extreu els resultats de tots els test de percepció que hi hagi a la lista de objectes, els ordena per stimulus i ho desa a un txt amb el nom d’informant que s’indiqui.

point_label_extraction

extracts_f0_from_points

extracts_f0_from_points_and_corresponding_label_in_interval_tier

extracts_vowel_data

 

Utilitats per a membres del projecte Amper

segmentador.praat (v.1.1) Segmenta les repeticions del corpus Amper, en arxius independents amb el seu codi i opcionalment en normalitza la intensitat. Necessita una llista amb els codis de frase amb el mateix ordre en què s'han llegit a la gravació.

copy_Amper_folder_without_expansion_files.praat Copia els arxius d'una carpeta Ampers pertanyents als arxius del corpus fix sense expansió.

Amper_txt_Hz_to_St.R: Aquest script de R converteix els arxius Amper en Hz en arxius en St.

Per aconseguir els scripts de Matlab (Amper06), contacta'ns