Projectes de recerca

Tecnologies derivades d’AMPER-CAT i anàlisi de corpus complementaris

Investigadora principal: Ana Ma. Fernández-Planas
Referència: FFI2015-64859-P (MINECO/FEDER) 
Dates: 2016-2019
Website: http://stel.ub.es/labfon/amper

En aquest projecte es plantegen els següents objectius: 1) completar l’estudi de les frases enunciatives i interrogatives neutres als punts peninsulars i americans que falten en el domini lingüístic espanyol en el marc AMPER; 2) ampliar el corpus amb altres tipus de frases prosòdicament rellevants com vocatius o preguntes parcials en el domini català i en punts seleccionats de l’àmbit peninsular en el domini lingüístic espanyol; 3) crear eines tècniques lligades al tractament de dades prosòdiques, concretament, un etiquetador automàtic en el nivell fonètic i en el nivell fonològic en la teoria AM i a partir dels postulats de l’Sp-ToBI i el Cat-ToBI, un programa per treballar la dialectometría amb grans bases de dades numèriques obtingudes de l’anàlisi fonètic prosòdic, i un reconeixedor automàtic de característiques geoprosòdiques; i, 4) habilitar una nova pàgina web per albergar els nous resultats. D’aquesta manera, l’estudi que es presenta segueix, d’una banda, la línia iniciada el 2003 que s’insereix de facto en un macroprojecte internacional que té el seu centre i direcció internacional a l’Université Sendhal-Grenoble III (França) des d’on es coordina un gran Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic (AMPER) que inclou una amplia base de dades de so, gràfics i explicacions sobre les diferents varietats estudiades. La metodologia que s’està seguint inclou: treball de camp per a l’elaboració d’un corpus digitalitzat, anàlisi acústic dels enunciats del corpus i tests perceptius de comprovació a partir dels patrons melòdics buits de contingut lèxic. D’altra banda, es pretén fer un pas més i gravar altres tipus de corpus (preguntes parcials o vocatius, per exemple) amb l’objectiu d’aconseguir un coneixement més global de la prosòdia associada a diferents àrees geogràfiques. Finalment, es busca anar més enllà dels plantejaments inicials d’AMPER en una línia més tècnica i aconseguir tres eines inicialment lligades estretament a AMPER i més endavant més generalitzables que serveixin per aconseguir un etiquetador prosòdic automàtic en el nivell fonètic i en el fonològic, un programa d’anàlisi dialectomètric a partir de dades numèriques i un reconeixedor d’àrea geoprosòdica per locutors desconeguts. S’espera uns resultats rellevants per a la comunitat científica, no només per l’aportació de coneixement en la investigació fonamental, sinó també per les eines aplicades que es preveu aconseguir amb fonament i que, en certa manera, constituiran un pas endavant en una de les aplicacions de la fonètica en la vida en societat, l’anomenada fonètica judicial i la fonètica enfocada a la síntesi i el reconeixement automàtic.    

 


Geoprosòdia del català i de l’espanyol en les zones de parla catalana i de l’espanyol a Murcia (AMPERCAT): últims punts de parla controlada i avaluació de la parla espontània

Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán
Referència: FFI2012-35998
Dates: 2013 - 2016
Website: http://stel.ub.es/labfon/amper

Aquest projecte constitueix l’última frase d’un ambiciós estudi geolingüístic de la prosòdia de les oracions declaratives i interrogatives del català en tot el seu domini lingüístic i de l’espanyol en la part bilingüe del mateix i, a més, també del castellà de Murcia, amb l’objectiu de contribuir a la confecció d’un atles multimèdia on es recullin les seves diferències prosòdiques. Aquest estudi que duem a terme des de 2003 s’insereix de facto en un macroprojecte internacional que té el seu centre i direcció internacional al Centre de Dialectologie i el GIPSA-lab de l’Université Stendhal-Grenoble III (França). Des d’allà es coordina un gran Atles Multimèdia que inclou una base de dades de so, gràfics i explicacions de les diferents varietats prosòdiques de les llengües romàniques parlades no només a l’àmbit europeu sinó també a Llatinoamèrica i, fins i tot, es comença a estendre a l’espanyol dels Estats Units. La metodologia que s’està seguint inclou: treball de camp per a l’elaboració d’un corpus digitalitzat, anàlisi acústic dels enunciats del corpus i tests perceptius de comprovació a partir dels patrons melòdics buits de contingut lèxic. Amb aquest projecte, que segueix el projecte anterior, pretenem completar l’estudi iniciat en diferents punts de les CCAA de Catalunya, Aragó (La Franja), València, Balears i Murcia, a més de la ciutat de L’Alguer, Andorra i de l’anomenada Catalunya Nord (a França) i afegir a aquest atles bàsic d’oracions pragmàticament neutres que, en el futur, poden servir de base de dades de comparació a d’altres tipus d’oracions que continguin intencions i emocions diverses, altres materials (per exemple de tipus map-task) gravades amb un nivell d’espontaneïtat major.

 


Cap a una geoprosòdia del català i del castellà a les zones de parla catalana i del castellà a Murcia (AMPERCAT)

Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán
Referència: FFI2009-09309
Dates: 2009 - 2012
Website: http://stel.ub.es/labfon/amper

Aquest projecte s’insereix ideològicament a AMPER (Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic). AMPER és un projecte d’estudi d’abast europeu sobre l’entonació. En altres països com França, Itàlia i Portugal el treball també ha començat. L’enfocament principal és fonètic, amb implicacions fonològiques dialectològiques i sociolingüístiques. L’objectiu principal consisteix a estudiar l’entonació de les llengües romàniques d’Europa i reflectir els resultats en mapes que es podran consultar, visualment i perceptivament, a través d’internet. S’estudien oracions de modalitat enunciativa i interrogativa emeses com a parla de laboratori, parla induïda i parla espontània. Des del nostre equip coordinem l’estudi del català, castellà i gallec a la Península Ibèrica que es durà a terme en diferents grups de treball distribuïts per tota la geografia i desenvoluparem directament l’estudi del català i de l’espanyol parlat a Catalunya.


Base de dades multimèdia de la prosòdia del català i del castellà en les zones bilingües (AMPERCAT)

Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán
Referència: HUM2006-05238
Dates: 2006 - 2009

Aquest projecte s’insereix ideològicament a AMPER (Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic). AMPER és un projecte d’estudi d’abast europeu sobre l’entonació. En altres països com França, Itàlia i Portugal el treball també ha començat. L’enfocament principal és fonètic, amb implicacions fonològiques dialectològiques i sociolingüístiques. L’objectiu principal consisteix a estudiar l’entonació de les llengües romàniques d’Europa i reflectir els resultats en mapes que es podran consultar, visualment i perceptivament, a través d’internet. S’estudien oracions de modalitat enunciativa i interrogativa emeses com a parla de laboratori, parla induïda i parla espontània. Des del nostre equip coordinem l’estudi del català, castellà i gallec a la Península Ibèrica que es durà a terme en diferents grups de treball distribuïts per tota la geografia i desenvoluparem directament l’estudi del català i de l’espanyol parlat a Catalunya.


Contribució a l’atles multimèdia de prosòdia de l’espai romànic a Catalunya

Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán
Referència: DGICYT - BFF2003 - 08487
Dates: 2003 - 2006

Aquest projecte s’insereix ideològicament en AMPER (Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic). AMPER és un projecte d’estudi d’abast europeu sobre l’entonació. En altres països com França, Itàlia i Portugal el treball també ha començat. L’enfocament principal és fonètic, amb implicacions fonològiques, dialectològiques i sociolingüístiques. L’objectiu principal consisteix a estudiar l’entonació de les llengües romàniques d’Europa i en reflectir els resultats en mapes que es podran consultar, visualment i perceptivament, a través d’internet. S’estudien oracions de modalitat enunciativa i interrogativa emeses com a parla de laboratori, parla induïda i parla espontània. Des del nostre equip coordinem l’estudi del català, del castellà i del gallec a la Península Ibèrica que es porta a terme en diferents grups de treball distribuïts per tota la geografia i desenvolupem directament l’estudi del català i de l’espanyol parlat a Catalunya. En la primera fase del treball ens estem centrant en l’anàlisi de veus femenines de dones entre 20 i 45 anys sense estudis superiors que visquin en àrees urbanes.


Els trets prosòdics en un model de percepció de parla

Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán
Referència: DGICYT - PB98 - 1230
Dates: 1999 - 2002

Aquest projecte d’investigació va ser una continuació de l’immediatament anterior per a què el model tingués coherència teòrica i pràctica. D’aquesta manera, després d’obtenir la cadena de fonemes, ens vam proposar d’estudiar els trets prosòdics que ens permetrien segmentar la cadena i completar d’aquesta manera el programa de reconeixement automàtic.


Implementació d’un model de reconeixement de parla basat en trets acústics

Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán
Referència: DGICYT - PB94 - 0919
Dates: 1995 - 1998

L’objectiu d’aquesta investigació és elaborar un model que representi la manera segons la qual l’oient processa la cadena acústica d’elements de parla fins a aconseguir transformar-la en una cadena de fonemes. Per eliminar una supeditació excessiva de la intuïció i les incoherències de qualsevol model teòric, ens hem proposat elaborar un programa computacional de reconeixement automàtic de parla que simuli el model teòric utilitzant el diagrama de flux sorgit del model teòric i dels índexs invariants ja investigats en l’anterior projecte. L’avaluació l’han dut a terme diferents parlants masculins i femenins.


El processament de la parla i la invariació acústica en espanyol

Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán
Referència: DGICYT - PB91 - 0278
Dates: 1992 - 1994

L'objectiu d'aquesta investigació és trobar tots els índexs acústics invariants en les consonants i vocals de l'espanyol. Això implica investigar a través de diferents parlants i dialectes els components del senyal acústic que es presenten amb unes mateixes característiques de freqüència i amplitud. El tema té un doble interès: en primer lloc, desenvolupar una fonètica acústico-perceptiva per al castellà, que és gairebé un camp inexplorat en la bibliografia; en segon lloc, realitzar un treball d'una gran importància de cara al reconeixement automàtic de parla. L'estudi s’insereix en la «theory of acoustic invariance of speech» desenvolupada sobre tot a Anglaterra i Estats Units per investigadors com Blumstein, Stevens, Kewlwy-Port, Repp...