Material consultable

 • Amper-Cat: L'Atlas Multimèdia de la Prosòdia del català és una base de dades prosòdiques deldominilingüístic català.
 • Amper España e Iberoamérica: El Atlas Multimedia de la Prosodia del español és una base de dades prosòdiques del domini lingüístic del domini espanyol a España i Hispanoamèrica.
 • Amper Friûl: L'Atlant Multimediâl de Prosodie des varietâts romanichis és una base de dades prosòdiques del domini lingüístic del friülà.
 • Base bibliogràfica des de 1978: JASA, JPH, JIPA, R.F.A. Buidat de publicacions periòdiques sobre fonètica disponible a l'hemeroteca de la UB.
 • Base fonètica d'Oxford (The Oxford Acoustic Database): arxius digitalitzats de paraules de vuit llengües: anglès americà, anglès britànic, francès, alemany, hongarès, italià, japonès i espanyol. Els arxius estan en format DOS i es poden llegir des d'un ordinador PC o Macintosh.
 • UPSID (UCLA Phonological Segment Inventory Database): Inventari dels sistemes fonològics de 451 llengües. Es pot manipular i modificar per actualitzar-lo. Disponible per a ordinadors PC.
 • SOWL (Sounds of the World's Languages): Base de dades de més de 80 llengües (confeccionada al UCLA Phonetics Laboratory), especialment dissenyada per l'ensenyament dels sons produïts en les llengües del món. Disponible per a ordinador Macintosh.
 • KAY & University of Victoria Phonetic Database: Base de dades amb mostres digitalitzades de vint-i-cinc llengües del món (moltes d'elles minoritàries). Disponible per a ordinadors PC.
 • BASFON: és una base de dades fonètiques de l'espanyol estàndar peninsular i insular. La informació que conté es basa en una sèrie de gravacions realitzades en sistemes digital i analògic en cabines insonoritzades. La BASFON consta de fitxers tipus *.wav i *.tif. Aquests últims contenen:
  1. gràfics de J. Perells
  2. electropalatogrames de totes les articulacions intervocàliques amb [a] i les vocals en contexte de [p]
  3. oscilograma, sonograma amb LPC i espectre de les vocals
  4. oscilograma, transcripció i sonograma amb LPC de les consonants
  5. frases: entonació, transcripció i sonograma.