Jaume Pòrtulas

 

jportulas@ub.edu

Jaume Pòrtulas és catedràtic de filologia grega a la Universitat de Barcelona. Ha treballat sobre el món grec arcaic (Píndar, Arquíloc, Homer), la tragèdia grega (Eurípides, sobretot), els pensadors anomenats "Presocràtics" i, més esporàdicament, sobre temes de tradició clàssica.

Autor d'una Lectura de Píndar (Barcelona, Curial, 1977), d'una Introducció a la Ilíada. Homer, entre la història i la llegenda (Barcelona, Fundació Bernat Metge, 2008) i de "Dos cops jove i dos cops baixat a la tomba." Tradicions biogràfiques i escatologia a la Grècia antiga (RABLB/ Universitat de Barcelona, 2013). Coautor, amb Carles Miralles d'Archilochus and the Iambic Poetry (Roma, Ateneo, 1983) i The Poetry of Hipponax (Roma, Ateneo, 1988); i, amb Sergi Grau, de Saviesa grega arcaica (Barcelona, Adesiara, 2011).

Conferenciant al XXXI Entretiens sur l'Antiquité Classique de la Fondation Hardt de Ginebra (1984). Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya (2009). Membre numerari de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, del Consell directiu de la Fundació Bernat Metge i de l'"Aula Carles Riba" de la Universitat de Barcelona. És un dels coordinadors dels "Seminaris a Quatre Bandes," que apleguen estudiosos del Pròxim Orient Antic i del Món clàssic. Entre el 2000 i el 2006 fou president de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics. Ha dirigit setze tesis doctorals. Actualment prepara un nou comentari als llibres XIII-XVI de la Ilíada per a la Fondazione Lorenzo Valla.

 

https://ub.academia.edu/JaumePortulas

 

Publicacions més rellevants

"Parménide et les traditions de la palinodie poétique" dins de M. L. Desclos (ed.) La poésie archaïque comme discours de savoir, Paris, Garnier Classiques, 2018, pàgs. 219-244.

"Orfismo en el trópico", [article en línia], Rialta, desembre 2018 [Data de consulta: 9 de gener del 2019] <http://rialta-ed.com/orfismo-en-el-tropico/>.

"Safo 'nova' i 'novíssima", Reduccions, 110-111, 2018, pàgs. 70-95.

"Homeristes a l'Acadèmia" dins de S. Vila-Sanjuán (ed.) El Palau de l'Humanisme. Cent anys de Bones Lletres al Palau Requesens de Barcelona, Barcelona, Edicions Comanegra, 2017, pàgs. 98-104.

"L' Ulisses a l'Argòlida de Nicolau Mª Rubió i Rudurí" dins de Mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània II, Aula Carles Riba, Universitat de Barcelona Edicions, 2017, pàgs. 167-194.

 "From Panyassis to Pseudo-Apollodorus: "The Resurrection of Tyndareus", dins de J. Pàmies (ed.) Apollodoriana. Ancient Myths, New Crossroads. Studies in honour of F. J. Cuartero. Sozomena,  Berlín/Boston, de Gruyter, 2017, pàgs. 22-37.

"L'experiència de traduir els (mal) anomenats presocràtics al català", dins de G. Colon Domènech i M. P. Perea Sabater (eds.) Mitjans de comunicació i traducció. Realitat i interpretació, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2016, pàgs. 105-117.

 "En torno a los arnodoi de Argos", dins de G. Montes Cala, R. J. Gallé Cejudo et alii (eds.) Fronteras entre el verso y la prosa en la literatura helenística. Homenaje al Prof. José Guillermo Montes Cala, Bari, Levante Editori, 2016, pàgs. 595-604.

"GERÔN KAI THEIOS AOIDOS", Myrtia, 31, 2016, pàgs. 13-31.

"El Fénix de Eurípides, el héroe de Anagirunte y Jerónimo de Rodas", ΕΥΠΟΙΚΙΛΟΝ ΑΝΘΟΣ. Estudios sobre teatro griego en homenaje a Antonio Melero. Studia Philologica Valentina, 18, 2016, pàgs. 319-334.

 "Le saut troyen", Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, 31-32, 2016, pàgs. 13-31.

 "La nostalgia del doppio", dins de F. De Martino i C. Morenilla (eds.) Personajes secundarios con historia, Bari, Levante Editori, 2016, pàgs. 145-172.

"Els estudis homèrics a Barcelona entre els segles XIX i XX", Afers, 85, 2016, pàgs. 697-713.

 

Pendents de publicació

"Una poètica del retorn". Introducció a Homer. L'Odissea. Traducció de Carles Riba, Barcelona, Fundació Bernat Metge.

 "En torno a Nietzsche y la 'Cuestión homérica", Estudios Nietzsche, 20.

"The Sage's Lehrjahre", dins de Melammu Workshops and Monographs Series, Ugarit-Verlag.

"οὔτε Ὁμήρου οὔτ' ἄλλου ποιητοῦ.' Platon et certaines traditions de la poésie hexamétrique grecque" dins de M. L. Desclos (ed.) Platon citateur: Un exemple de réappropriation par la philosophie des discurs de savoir antérieurs.

 

Departament de Filologia Grega
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tel.: (+34) 93 4035707
Fax: (+34) 93 4039092