Xavier Riu Camps

xriu@ub.edu

Xavier Riu és professor titular de filologia grega a la Universitat de Barcelona. La seva àrea de d'investigació privilegiada és la comèdia grega, eminentment Aristòfanes, tot i que els seus estudis també han versat sobre altres camps més enllà del dramàtic, com ara la religió grega, la poesia bucòlica, la poètica antiga o els gèneres literaris.

https://ub.academia.edu/XavierRiu

 

Projectes de recerca

"Mecanismos de representación del pasado y dinámicas de la performance en la Grecia antigua" (FFI2015-68548-P) finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador principal: Jesús Carruesco (ICAC). 2016-2019.

"Pluralidad de discursos y su interrelación en la Grecia arcaica y clásica: contextos de performance, mecanismos compositivos, construcción del autor" (FFI2012-32159) finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador principal: Xavier Riu. 2013-2015.
"Los contextos del drama ático: de la inserción en la polis a la teorización filosófica (FFI2009-13747) finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador principal: Jaume Pòrtulas. 2009-2012.

"Lírica Griega Arcaica. Relación con la épica, performance, recepción" (FFI2009-08559-E/FILO) finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador principal: Xavier Riu. 2009-2010.

 

 

Grups de recerca

"Logotekhnia. Estudis de cultura grega antiga"  (2017 SGR 0894) grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Xavier Riu. 2017-2019.
"Estudis de literatura grega antiga i la seva recepció" (2014 SGR 1459) grup de recerca internacional consolidat de la Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Xavier Riu. 2014-2016.

"Estudis de literatura grega antiga i la seva recepció" (2009 SGR 799) grup de recerca internacional consolidat de la Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Xavier Riu. 2009-2013.

 

Llibres publicats

Riu, Xavier i Reig, Montserrat (eds.), Drama, philosophy, politics in ancient Greece: contexts and receptions, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2013.

Pòrtulas, Jaume i Riu, Xavier (eds.), Approaches to Archaic Greek Poetry, Messina, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, col. Orione, 2012.
Clavo, Maite i Riu, Xavier (eds.)Teatre grec: perspectives contemporànies, Lleida, Pagès editors, 2007.

Dionysism and Comedy, Lanham MD, Rowman & Littlefield, 1999.

Dionisisme i comèdia, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1991.

 

Altres publicacions rellevants

"L'efecte d'estranyament, la catarsi i Aristòtil", Serra d'Or, 707, 2018, pàgs. 60-62.

"Vérités et performance publique. Quelques réflexions sur alêtheia" dins de M. L. Desclos (ed.) La poésie archaïque comme discours de savoir, París, Garnier Classiques, 2018, pàgs. 245-258.

"La place du vraisemblable dans la littérature grecque", Pallas: revue d'études antiques, 91, 2013, pàgs. 49-60.

"Les vues de Diego Lanza sur la comédie, avec quelques suggestions pour aller au-delà" dins de P. Rousseau i R. Saetta (eds.) Diego Lanza, lecteur des oeuvres de l'Antiquité, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2013, pàgs. 175-198.

Riu, Xavier; Carruesco, Jesús; Clavo, Maite; Pòrtulas, Jaume i Reig, Montserrat, "Reception of Greek Tragedy in Catalan Literature" dins de H. M. Roisman (ed.) The Encyclopedia of Greek Tragedy, 2, 2013, pàgs. 1058-1062.

Riu, Xavier; Carruesco, Jesús; Clavo, Maite; Pòrtulas, Jaume i Reig, Montserrat, "Reception of Greek Tragedy in Spanish Literature" dins de H. M. Roisman (ed.) The Encyclopedia of Greek Tragedy, 2, 2013, pàgs. 1111-1116.

"Eikós nella Poetica di Aristotele", [article en línia] I Quaderni del Ramo d'Oro, 5, 2012, pàgs. 96-111. [Data de consulta: 29 de maig del 2019] <http://www.qro.unisi.it/frontend/node/142>.

"Un passatge del perì parrhesias de Filodem de Gàdara" dins de E. Vintró, F. Mestre i P. Gómez (eds.) Homenatge a Montserrat Jufresa, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012, pàgs. 311-318.

"Le nécessaire, l'eikos, et la casualité dans la Poétique" dins de L. Couloubaritsis i S. Delcomminette (eds.) La casualité chez Aristote, París, Éditions Vrin, 2012, pàgs. 177-204.

“On the ancient reception of Archilochus and of invective poetry”, dins de X. Riu, J. Pòrtulas (eds.) Approaches to Archaic Greek Poetry, Messina, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, col. Orione, 2012, pàgs. 249-282.

“Animal choruses in comedy”, dins de M. Jufresa i M. Reig (eds.) Ta zoia. L’espai a Grècia II: els animals i l’espai, Tarragona, IEC-ICAC, col. Documenta 20, 2011, 29-37.

“La storia del teatro secondo Aristotele e la questione del coro in Epicarmo”, dins de A. M. Andrisano (ed.) Ritmo, parola, immagine. Il teatro classico e la sua tradizione, Palerm, Palumbo Editore, 2011, pàgs. 115-138.

Riu, Xavier i Jufresa, Montserrat,  “Filodemo, De morte XXV 10-12”, Cronache Ercolanesi, 41, 2011, pàgs.155-157.

Riu, Xavier i Jufresa, Montserrat, "Sur quelques passages problématiques de Philodème", dins de A. Antoni, G. Arrighetti, M. Isabella Bertagna, D. Delattre (eds.) Miscellania Papyrologica Herculanensia, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2010, pàgs.171-180.

"Sull'autorità della parola poetica in Grecia" dins de G. Bona, M. Curnis (eds.) Linguaggi del potere, poteri del linguaggio, Alessàndria, Edizioni dell'Orso, 2010, pàgs. 21-33.

"Percezione, phantasia, mimesis", [article en línia] I Quaderni del Ramo d'Oro, 2, 2009, pàgs. 18-36. [Data de consulta: 30 de maig del 2019] <http://www.qro.unisi.it/frontend/node/43>.

“On the difference between praise and invective”, dins de D. Katsonopoulou, I. Petropoulos, S. Katsarou (eds.) Archilochus and His Age, Atenes, The Paros and the Cyclades Institute of Archeology, 2008, pàgs. 81-90.

"El problema de llegir la comèdia antiga", dins de M. Clavo i X. Riu (eds.) Teatre grec: perspectives contemporànies, Lleida, Pagès editors, 2007, pàgs. 221-241.

"El context del teatre grec", dins de M. Clavo i X. Riu (eds.) Teatre grec: perspectives contemporànies, Lleida, Pagès editors, 2007, pàgs. 131-151.

“Sul realismo della commedia”, dins P. Mureddu, G. F. Nieddu (eds.) Comicità e riso tra Aristofane e Menandro, Amsterdam Adolf M. Hakkert, 2006, pàgs. 77-89.

“The comparison between Aristophanes and Menander and the history of Greek comedy”, dins de M. Jufresa, F. Mestre, P. Gómez i P. Gilabert (eds.), Plutarc a la seva època: paideia i societat, Barcelona, Sociedad española de plutarquistas, 2005, pàgs. 425-430.

“Verità, poesia e occasione. Platone e Aristotele”, Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana, 25, 2004, pàgs. 64-82.

“Text i interpretació. L’exemple de la lexis a la Poètica d’Aristòtil” dins de P. J. Quetglas, B. Usobiaga (eds.) Ciència, didàctica i funció social dels estudis clàssics Actes del XIV Simposi Secció catalana de la SEEC, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2004, pàgs. 379-384.

“Sobre los géneros literarios en la literatura griega”, Myrtia, 18, 2003, pàgs. 21-56.

“Il concetto di verisimile nella Poetica di Aristotele”, Annali dell’Università di Ferrara, n.s. 3, 2003, pàgs. 71-91.
“Veritat, ficció, ocasió”, dins de I. X. Adiego (ed.) Actes del XIII Congrés de la Secció Catalana de la SEEC, Ajuntament de Tortosa, 2000, pàgs. 271-274.

 

 

Traduccions destacades

Aristòtil. Poètica. Introducció, text, traducció i notes de Xavier Riu, Barcelona, Alpha, col. Fundació Bernat Metge, 2018.

Gesualdo Bufalino. Qui pro quo, Barcelona, Edicions 62, 1992.

Gesualdo Bufalino. El sembrador de pesta, Barcelona, La Magrana, 1989.
Jacques Heers. Carnavales y fiestas de locos, Barcelona, Edicions 62, 1988.
Carlo Emilio Gadda. La coneixença del dolor. Introducció, traducció i notes de Xavier Riu, Barcelona, Edicions 62,1992.
Manifestos d’Avantguarda, J. Molas (ed.), Barcelona, Edicions 62, 1995.
Bruno Gentili. Poesía y público en la Grecia antigua, Barcelona, Sirmio-Quaderns Crema,1996.
Carlo Carrà. Pintura metafísica, Barcelona, El Acantilado-Quaderns Crema, 1999.
Walter Burkert. De Homero a los Magos, Barcelona, El Acantilado-Quaderns Crema,  2001.
Francesco Petrarca. Secretum.  Pròleg, traducció i notes de Xavier Riu, Barcelona, Quaderns Crema, 2004.
Jean Bollack. La muerte de Antígona: la tragedia de Creonte. Xavier Riu i Arnau Pons (trads.) Madrid, Arena Libros,  2004.